Публічна оферта

Договір публічної оферти

1. Загальні положення
1.1. Дійсний Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Чакова Л.А. (надалі – «Виконавець») на надання інформаційно-консультаційних послуг для фізичних осіб (надалі – «Замовник»), який приймає дійсну пропозицію, на умовах, що зазначені нижче.
1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця заключити Договір оферти (акцептом оферти) вважається факт підтвердження готовності оплатити послуги Виконавця за допомогою натискання на сайті www.artroom-raffine.com кнопки «Внести оплату. Зареєструватися на сайті».
1.3. Здійснюючи акцепт Договору у порядку, визначеному у п. 1.2. Договору, Замовник підтверджує, що він ознайомився, згоден, повністю та безумовно приймає всі умови Договору у тому виді, в якому вони викладені у тексті Договору, в тому числі Додатках до Договору, які є його невід’ємною частиною:
1.3.1. Замовник погоджується, що акцепт Договору у порядку, зазначеному у п. 1.2. Договору є заключенням Договору на умовах, що в ньому викладені;
1.3.2. Договір не може бути відізвано;
1.3.3. Договір не потребує печаток та/або підписання Замовником та Виконавцем (далі по тексту – Сторони) та зберігає при цьому юридичну силу.
1.4. Поняття та визначення:
«Договір» – публічна оферта, електронний договір;
«Виконавець» – лице, яке надає інформаційно-консультаційні послуги;
«Замовник» – лице, яке купує інформаційно-консультаційні послуги;
«Послуга» – консультація, семінар, інформаційно-консультаційні послуги за оплату, які надаються як дистанційним методом (надалі – «Послуга online»), так і при умові присутності Сторін (далі – «Послуга offline);
«Замовлення» – вибір певних позицій з переліку Послуг, зазначених Замовником при розміщенні замовлення та здійсненні оплати;
«Сайт» – сайт www.artroom-raffine.com, на якому надано перелік Послуг з описом та на якому можна зробити оплату за Послуги;
«Кількість учасників» – кількість фізичних лиць, які скористуються Послугою та які зазначаються при оформленні та оплаті Замовлення;
«Подарунковий сертифікат» – право скористуватися Послугою сплаченою Замовником іншій фізичній особі, ПІБ якого мають бути зазначені у «Примітка до замовлення» на Сайті.

2. Предмет договору
2.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг за оплату (далі – «Послуги») у відповідності до умов даного Договору
2.2. Замовник повністю приймає умови Договору та сплачує Послуги Виконавцю згідно умов даного Договору.
2.3. Даний Договір регулює надання Послуг за оплату на Сайті та включає:
– добровільний вибір Замовником Послуг на Сайті
– самостійне оформлення Замовником Замовлення на Сайті
– оплата Замовником Замовлення, оформленого на сайті
– обробку Замовлення на Сайті та надання Послуг Замовнику.

3. Оплата та строки надання послуг
3.1. Вартість Послуг зазначена в описі Послуг на Сайті;
3.2. Вартість Замовлення формується при оформленні Замовлення Замовником на Сайті та залежить від кількості обраних Замовником Послуг та Кількості Учасників;
3.3. Замовник має право оформити та оплатити Послугу для бажаної Кількості Учасників, які він зазначає при оформленні Замовлення
3.4. Після здійснення оплати Замовником за Послугу та отримання оплати Виконавцем Замовник має право на отримання Послуги;
3.5. Виконавець виконує Замовлення у строк (дата та час), які зазначені на Сайті в описі Послуги;
3.6. У випадку якщо Замовник не використав Послугу у дату та час, які були визначені у Замовленні, то сума, що сплачена за Послугу, не повертається;
3.7. У випадку якщо Замовник не використав Послугу online у дату та час, які були визначені у Замовленні, то Виконавець надає Замовнику доступ до відео-запису Послуги, який є дійсним протягом 1 тижня;
3.8. У випадку якщо Замовник не використав Послугу offline у дату та час, які були визначені у Замовленні, але попередив про це Виконавця не пізніше ніж 10 робочих днів до факту надання Послуги, то Замовник може обрати іншу дату або тему Послуги аналогічної по вартості, якщо вони запропоновані на Сайті.
3.9. Якщо Замовник попередив про те, що не зможе використати Послугу меш ніж за 10 робочих днів до факту надання Послуги або не попередив взагалі, то оплата не повертається.
3.10. Якщо замовник попередив менш за 3 дні про те, що не зможе використати Послугу по причині хвороби, то за ним зберігається право обрати відео-запис Послуг online з доступом на 1 тиждень за темами, які доступні на Сайті на вибір Замовника та аналогічних вартості, що була оплачена у Замовленні.
3.11. Попередження вважається дійсним, якщо воно було відправлено письмово на електронну пошту lilia@chakova.com.

4. Відповідальність Сторін
4.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасність Послуг, що надаються, якщо Замовник виконав усі Договору оферти, що розташовані на Сайті www.artroom-raffine.com
4.2. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо такое порушення сталося по причині непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: дії органів державної влади, пожежаЮ війна, військове положення, повіні, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії, громадянський безлад, інші обставини, не обмежуючись вищезазначеними, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору;
4.3. Виконавець не несе відповідальність за якість каналів зв’язку загального користування або сервісів, що надають доступ Замовнику до Послуг.

5. Конфіденційність та захист персональної інформації
5.1.Виконавець забов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію
5.2.Замовник дає згоду на обробку його персональних даних, які були ним зазначені при оформленні Замовлення;
5.3.Не вважається порушення обов’язків розголошення інформації у відповідностi з обґрунтуванням та вимогами Закону України.

6. Порядок розгляду претензій та суперечок
6.1. Претензії Замовника щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду якщо вони надані у письмовому вигляді, відправлені на електронну пошту lilia@chakova.com, протягом 1 робочого дня з моменту виникнення претензії.
6.2. Виконавець та Замовник, беручи до уваги характер Послуги, забов’язуються у випадку виникнення суперечок, пов’язаних з наданнями Послуги, застосувати досудовий порядок урегулювання суперечок. У випадку неможливості урегулювання суперечки Сторони мають право звернутися до суду України.

7. Строк дії Договору
Електронний договорі публічної оферти (Договір) вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем відповіді о прийнятті пропозиції публічної оферти у порядку, що визначений шостою частиною статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» та пунктом 1.2. даного Договору;
Строк дії Договору (електронний договір публічної оферти) закінчується фактичним наданням Виконавцем Послуги, що зазначені у пунктах 3.5 даного Договору.

8. Інші умови
Замовник має права, повноваження, психічний та фізичний стан здоров’я, які необхідні для підписання та виконання Договору;
Замовник має право у будь який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У випадку односторонньої відмови Замовника від Послуг Виконавця оплата не повертається та не може бути перенесена на іншу Послугу;
Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати умови даного Договору, що має бути зазначено у Додатку до цього Договору;
По всiм питанням, що не урегульовані даним Договором, Сторони керуються дійсним законодавством України;
Визнання судом недійсним будь-яке положення, пункт або правило даного Договору не означає недійсність решти положень, пунктів або правил даного Договору.

Реквізити Виконавця
ФОП Чакова Лілія Анатоліївна
П/р UA113209840000000260000198211
в ПАТ “ПроКредит Банк”, м.Київ
МФО 320984
Ідент.номер 3040214622
Виписка з Єдиного державного реєстру № 2069 000 0000 015005 від 25.01.2008 р.
+38 044 581 49 40, lilia@chakova.com